2 dic 2008

Informe anual/VIH-Sida/Catalunya. 2008


1 de desembre, Dia Mundial de la Lluita Contra la SIDA.

Al final versión en Castellano.

La principal via de transmissió del VIH entre els nous diagnòstics d’infecció pel VIH és la via sexual 

En sis anys, el retard en el diagnòstic s’ha reduit del 44% al 31,7%  

De tots els casos declarats, el 80,5 % són homes i el 19,5 % dones 

La Sida a Catalunya afecta sobretot a població en edat compresa entre 25 i 39 anys 
 

Des de la posada en marxa del sistema voluntari de declaració de nous diagnòstics d’infecció pel VIH l’any 2001 fins a 30 de juny de 2008, s’han notificat 4.836 nous diagnòstics d’infecció pel VIH (el 77,4% homes i el 22,6% dones). La població d’edat més afectada, a l’igual que en els casos de sida, ha estat la compresa entre els 25 i 39 anys. 

La principal via de transmissió del VIH entre els nous diagnòstics d’infecció pel VIH és la via sexual amb un 79% (43,6% en relacions heterosexuals i 35,4% homosexuals). 

En els darrers anys s'ha observat un descens significatiu en el percentatge del retard en el diagnòstic de la infecció per VIH, passant del 44% el 2001 al 31,7% el 2007. De tota manera, al voltant del 30% dels nous diagnòstics d’infecció s’han diagnosticat tardanament perquè la infecció pel VIH pot passar desapercebuda dins de l’organisme durant força anys. Això fa que una persona infectada, que desconegui el seu estat serològic, no pugui beneficiar-se d’un seguiment mèdic, accedir a un tractament eficaç, que te repercussió sobre el pronòstic de la infecció i adoptar mesures per evitar la transmissió del virus. La proporció de casos amb retard en el diagnòstic entre les infeccions per VIH és major entre els homes, entre el grup de transmissió heterosexual i entre els majors de 49 anys. 

Ha augmentat el percentatge de declaracions en població immigrant en els darrers anys. Des de la implementació del sistema d’informació de nous diagnòstics d’infecció, el percentatge de notificacions en població immigrant ha experimentat un augment any rere any, passant del 24,2% a l’inici (any 2001) fins al 40,9% l’any 2007.

 

Pel que fa a la Sida, des de l’inici de l’epidèmia, l’octubre de 1981, fins a 30 de juny de 2008 s’han diagnosticat a Catalunya un total de 15.986 casos de sida residents a Catalunya. De tots els casos declarats, el 80,5 % són homes i el 19,5 % dones. La Sida a Catalunya afecta sobretot a població en edat compresa entre 25 i 39 anys. 
 
 

Reproducció assistida en parelles serodiscordants 

La taxa de transmissió vertical del VIH se situa entre l’1% i el 2% gràcies a l’aplicació de mètodes de prevenció eficaços, pricipalment amb l’ús d’antiretrovirals d’alta eficàcia (TARGA). Una de les accions per disminuir més aquesta transmissió i, a la vegada, afavorir el desig de tenir un fill per part de parelles en les què la dona és seroneganiva i l’home és portador del VIH, és la implantació de tècniques de reproducció assistida amb rentat de semen que permeten disminuir la possibilitat de contagi de la parella seronegativa. Per aquest motiu el Departament de Salut ha valorat l’experiència de l’equip mèdic de l’Institut de Ginecologia, Obstetrícia i Neonatologia de l’Hospital Clínic, i ha acordat amb el centre la realització de les tècniques de reproducció assistida a nivell de Catalunya com a centre de referència.   

Fins l’any 2007 s’han realitzat 64 inseminacions amb rentat de semen i s’ha realitzat una fecundació “in vitro” en parelles serodiscordants (FIV). 
 
 

Transplantament hepàtic

De l’any 2002, quan es va iniciar l‘estudi pilot pioner a nivell de l’Estat espanyol per avaluar l’eficàcia dels trasplantaments hepàtics en pacients infectats pel VIH amb hepatopatia crònica, fins a octubre de 2008 s’han dut a terme 44 trasplantaments hepàtics en pacients VIH positius a Catalunya fins octubre del 2008 amb resultats exitosos comparables a les persones trasplantades que no estan afectades pel VIH. Els centres hospitalaris amb unitats de trasplantament participants en aquest estudi són: l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, l’Hospital Universitari Prínceps d’Espanya de Bellvitge i l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron de Barcelona.

Els pacients seropositius  amb malaltia hepàtica crònica han de complir una sèrie de criteris d’inclusió per poder ser valorats pels centres trasplantadors. Per tant, no tots els pacients infectats pel VIH son tributaris de trasplantament hepàtic. 

Lipodistròfia i VIH 

Des del Programa per a la Prevenció i l’ Assistència de la Sida, el Departament de Salut ha volgut donar resposta a la necessitat d’oferir un tractament a les persones que presenten lipoatròfia facial, en el context de la lipodistròfia secundària al tractament antiretroviral. 

Catalunya és la primera i única comunitat autònoma que ofereix dos tractaments quirúrgics: un amb material sintètic i l’altre amb greix autòleg. El cirurgià plàstic decideix quin dels dos utilitzarà en funció dels criteris establerts. El primer tractament permet tractar als pacients que no disposen de teixit adipós, i el segon tractament permet ser més conservadors amb aquells pacients que no es troben en una situació tan extrema.  

A Catalunya, des del darrer trimestre del 2007, s’han fet 20 tractaments amb empelt de greix i 64 tractaments amb material sintètic. Els centres de referència on es duen a terme aquests tractaments són l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona i l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. 


Prevenció de la infecció del VIH als centres penitenciaris catalans 

Aquest és el tercer any consecutiu que els departaments de Salut i Justícia i el Ministeri de Sanitat i Consum duen a terme un conveni de col·laboració per evitar la infecció per VIH als centres penitenciaris catalans 

Cal recordar que la prevalença de la infecció pel VIH en els centres penitenciaris és de les més elevades, per la qual cosa s’han de potenciar les intervencions preventives en aquest entorn i facilitar la continuïtat de l’atenció amb els dispositius externs, prèvia a l’excarceració.  

Les mesures de prevenció que s’aplicaran en els centres penitenciaris inclouen programes d'educació sanitària i informació sobre el VIH/sida a interns, i la promoció de pràctiques sexuals més segures, tant en les relacions homosexuals com en les heterosexuals. També es facilitarà suport emocional i  atenció psicològica als afectats pel VIH, així com activitats de millora de l'adhesió al tractament antirretroviral i de coordinació amb altres dispositius assistencials extrapenitenciaris. 

D’altra banda, el conveni també preveu l’elaboració i implementació d’un programa pilot d'oferiment de realització de pírcings i tatuatges higiènics en centres penitenciaris segons la normativa que regula tals pràctiques i els requisits higiènicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen. 

A més, continuen els programes d'intercanvi de xeringues en els centres penitenciaris de Catalunya, donada la seva eficàcia en la prevenció de la transmissió del VIH per via parenteral. 
  

28 de novembre de 2008 


Versión en Castellano

1º de diciembre, Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA 

La principal vía de transmisión del VIH entre los nuevos diagnósticos de infección por VIH es la vía sexual.

En seis años, el retraso en el diagnóstico se redujo del 44% al 31,7%.  

De todos los casos declarados, el 80,5 % son hombres y el 19,5 % mujeres. 

El SIDA en Cataluña afecta sobretodo a la población con edades comprendidas entre  los 25 y 39 años. 
 

Desde la puesta en marcha del sistema voluntario de declaración de nuevos diagnósticos de infección por el VIH el año 2001 hasta 30 de junio de 2008, se han notificado 4.836 nuevos diagnósticos de infección por el VIH (el 77,4% hombres y el 22,6% mujeres). La población de edad más afectada, al igual que en los casos de sida, ha sido la comprendida entre los 25 y 39 años. 

La principal vía de transmisión del VIH entre los nuevos diagnósticos de infección es la vía sexual que alcanza un 79% (43,6% en relaciones heterosexuales y 35,4% homosexuales). 

En los últimos años se ha observado un descenso significativo en el porcentaje del retraso en el diagnóstico de la infección por VIH, pasando del 44% el 2001 al 31,7% el 2007. De todas formas, alrededor del 30% de los nuevos diagnósticos de infección se han diagnosticado tardíamente porque la infección por VIH puede pasar desapercibida en el organismo durante bastantes años. Eso hace que una persona infectada, que desconoce su estado serológico no pueda beneficiarse de un seguimiento médico, ni acceder a un tratamiento eficaz, que se reflejan sobre el pronóstico de la infección impidiendo adoptar medidas para evitar la transmisión del virus. La proporción de casos con retraso en el diagnóstico entre las infecciones por VIH es mayor entre los hombres, entre el grupo de transmisión heterosexual y entre los mayores de 49 años. 


Ha aumentado el porcentaje de declaraciones de infección en población inmigrante en los últimos años. Desde la implementación del sistema de información de nuevos diagnósticos, el porcentaje de notificaciones en población inmigrante ha experimentado un aumento año tras año, pasando del 24,2% al inicio (año 2001) hasta el 40,9% el año 2007.

En lo que respecta a SIDA, desde el inicio de la epidemia, en octubre de 1981, hasta 30 de junio de 2008 se han diagnosticado un total de 15.986 casos en personas residentes en Cataluña. De todos los casos declarados, el 80,5 % son hombres y el 19,5 % mujeres. El SIDA en Cataluña afecta sobretodo a la población en edades comprendidas entre los 25 y 39 años. 
 
Reproducción asistida en parejas serodiscordantes.

La tasa de transmisión vertical del VIH se sitúa entre el 1% y el 2% gracias a la aplicación de métodos de prevención eficaz, pricipalmente con el uso de antiretrovirales de alta eficacia (TARGA). Una de las acciones para disminuir en mayor medida esta transmisión y, a la vez, favorecer el deseo de tener un hijo por parte de parejas en las qué la mujer es seroneganiva y el hombre es portador de VIH, es la implantación de técnicas de reproducción asistida con lavado de semen que permiten disminuir la posibilidad de contagio de la pareja seronegativa. Por este motivo el Departamento de Salud ha valorado la experiencia del equipo médico del Instituto de Ginecología, Obstetricia y Neonatología del Hospital Clínico, y ha acordado con el centro la realización de las técnicas de reproducción asistida situándolo  como centro de referencia a nivel de Cataluña.   

Hasta el año 2007 se han realizado 64 inseminaciones con lavado de semen y se ha realizado una fecundación “in vitro” en parejas serodiscordantes (FIV). 
 
 

Transplante hepático

Desde el año 2002, cuando se inició el estudio piloto, pionero a nivel del Estado español, para evaluar la eficacia de los trasplantes hepáticos en pacientes infectados por VIH con hepatopatia crónica, hasta octubre de 2008 se han llevado a cabo 44 trasplantes hepáticos en pacientes VIH positivos en Cataluña con resultados de exito comparables con el de las personas trasplantadas que no están afectadas por el VIH. Los centros hospitalarios con unidades de trasplante participantes en este estudio son: el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, el Hospital Universitario Príncipes de España de Bellvitge y el Hospital Universitario del Valle de Hebrón de Barcelona.

Los pacientes seropositivos  con enfermedad hepática crónica deben cumplir una serie de criterios de inclusión para ser evaluados por los centros de trasplante. Por lo tanto, no todos los pacientes infectados por VIH son automaticamente tributarios a uno de estos trasplantes. 
 
 
 
Lipodistrofia y VIH 

Desde el Programa para la Prevención y la  Asistencia del SIDA, el Departamento de Salud del Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha querido dar respuesta a la necesidad de ofrecer un tratamiento a las personas que presentan lipoatròfia facial, en el contexto de una lipodistrofia secundaria producida por el tratamiento antiretroviral. 

Cataluña es la primera y única comunidad autónoma que ofrece dos tratamientos quirúrgicos: uno con material sintético y el otro con grasa proveniente del propio cuerpo. El cirujano plástico decide cuál de los dos utilizará en función de los criterios establecidos. El primer tratamiento permite tratar a los pacientes que no disponen de tejido adiposo, y el segundo tratamiento permite ser más conservadores con aquellos pacientes que no se encuentran en una situación tan extrema.  

En Cataluña, desde el último trimestre de 2007, se han hecho 20 tratamientos con injerto de grasa y 64 tratamientos con material sintético. Los centros de referencia donde se llevan a cabo estos tratamientos son el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona y el Hospital Hermanos Trias y Colina de Badalona. 
 
 

Prevención de la infección en los centros penitenciarios catalanes. 

Este es el tercer año consecutivo que los departamentos de Salud y Justicia y el Ministerio de Sanidad y Consumo llevan a cabo un convenio de colaboración para evitar la infección por VIH en los centros penitenciarios catalanes 

Hay que recordar que la prevalença de la infección por el VIH en los centros penitenciarios es de las más elevadas, por lo que se deben potenciar las intervenciones preventivas en este entorno y facilitar la continuidad de la atención con los dispositivos externos, previas a la excarcelación.  

Las medidas de prevención que se aplicarán en los centros penitenciarios incluyen programas de educación sanitaria e información sobre el VIH/sida a internos, y la promoción de prácticas sexuales más seguras, tanto en las relaciones homosexuales como en las heterosexuales. También se facilitará apoyo emocional y  atención psicológica a los afectados por el VIH, así como actividades de mejora de la adhesión al tratamiento antirretroviral y de coordinación con otros dispositivos asistenciales extrapenitenciarios. 

Por otro lado, el convenio también prevé la elaboración e implementación de un programa piloto que ofrezca la realización de pírcings y tatuajes higiénicos en centros penitenciarios según la normativa que regula tales prácticas y los requisitos higiènicosanitarios que deben cumplir los establecimientos donde se realizan. 

Además, continúan los programas de intercambio de jeringas en los centros penitenciarios de Cataluña, dada su eficacia en la prevención de la transmisión del VIH por vía parenteral. 
  

28 de noviembre de 2008 

No hay comentarios: